Sự kiện nổi bật đang diễn ra
Thời gian sự kiện trong Game
Hỗn Nguyên Lâu
Server 2,3,4,5
09:00  
Nhện Raklion
Server 1
09:30  
Quảng Trường Quỷ
Server 2,3,4,5
10:00  
Huyết Lâu
Server 2,3,4,5
10:30  
Sự kiện Mùa Hè
Server 2,3,4,5
11:40  
Boss Vàng
Server 2,3,4
12:00  
HIT and UP
ALL Server
12:20  
Binh đoàn pháp sư
ALL Server
13:50  
Binh đoàn thỏ ngọc
Server 2,3,4,5
15:40  
Sky Event
Server 1
19:05  
Đại chiến Lorencia
Sever 1
20:00  
Giờ Vàng x2 Exp
ALL Server
20:05  
Binh Đoàn Rồng Thiêng
Sever 1
21:00  
Kundun
Cập nhập 06:02 (5 phút cập nhập 1 lần)