Sự kiện nổi bật đang diễn ra
  • GiftCode Tân Thủ
Thời gian sự kiện trong Game
Binh đoàn thỏ ngọc
Server 1,2,3,4
05:40  
Quảng Trường Quỷ
Server 1,2,3,4
06:00  
HIT and UP
ALL Server
06:20  
Huyết Lâu
Server 1,2,3,4
06:30  
Boss Vàng
Server 1,2,3,4
08:00  
Sự kiện Mùa Hè
Server 1,2,3,4
08:40  
Hỗn Nguyên Lâu
Server 1,2,3,4
09:00  
Nhện Raklion
Server 1
09:30  
Binh đoàn pháp sư
ALL Server
13:50  
Sky Event
Server 1
19:05  
Đại chiến Lorencia
Sever 1
20:00  
Giờ Vàng x2 Exp
ALL Server
20:05  
Binh Đoàn Rồng Thiêng
Sever 1
21:00  
Kundun
Cập nhập 09:21 (5 phút cập nhập 1 lần)